Dorotkowo. Fundacja na rzecz Doroty Targowskiej i Jej Przyjaciół w Toruniu (dalej: fundacja), jako administrator danych osobowych informuje, że:

1. W fundacji ma zastosowanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO),

2.  Dane osobowe są gromadzone oraz przetwarzane z przestrzeganiem obowiązujących przepisów prawa,

3. Fundacja gromadzi dane osobowe tylko i wyłącznie za zgodą przekazujących te dane, w celu udzielenia wsparcia (mieszczącego się w ramach celów statutowych fundacji) osobom, których te dane dotyczą,

4. Od klientów sklepu internetowego: Dorotkowo. Sklep dla najlepszych, fundacja pozyskuje następujące dane: imię, nazwisko, adres odbiorcy przesyłki, NIP (w przypadku działalności gospodarczej), e-mail, telefon,

5. Niepodanie wymaganych danych oraz niewyrażenie zgody na ich przetwarzanie każdorazowo skutkuje niemożnością korzystania z oferty sklepowej Dorotkowa,

6. Fundacja, realizując swoje cele statutowe przy wsparciu organów administracji publicznej ma obowiązek, na wniosek tych organów, przekazywania im gromadzonych danych osobowych,

7. Każdy, kto powierzył swoje dane osobowe fundacji oraz czyje dane osobowe są przetwarzane przez fundację, ma prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia ("zapomnienia") lub prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania (o ile jest to możliwe w świetle przepisów prawa), ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00,

8.  Fundacja nie stosuje polityki plików cookies

9. Fundacja nie prowadzi narzędzi służących do profilowania użytkowników strony https://dorotkowo.pl oraz odwiedzających profil Dorotkowa na portalu społecznościowym,

10.  Siedziba fundacji, dla zapewnienia bezpieczeństwa osób w niej przebywających oraz dla zabezpieczenia mienia jest monitorowana,

11.  Dane z monitoringu są przechowywane przez miesiąc po czym ulegają automatycznemu zniszczeniu,

12.  Dane z monitoringu nie są przetwarzana i udostępniane, ale mogą być udostępniane organom państwa - na ich wniosek, z zachowanie przepisów polskiego prawa – w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa osób przebywających w siedzibie Dorotkowa lub zniszczenia mienia,

13.  Inspektorem ochrony danych w fundacji jest pracownik fundacji wyznaczony przez zarząd fundacji. Kontakt do IDO Dorotkowa: e-mail ido[at]dorotkowo.pl