REGULAMIN SKLEPU DLA NAJLEPSZYCH

Sklep dla Najlepszych, mający adres https://www.sklep.dorotkowo.pl (dalej: sklep) prowadzony jest przez: organizacją pozarządową: „Dorotkowo” Fundacja na rzecz Doroty Targowskiej i jej Przyjaciół z siedzibą przy ul. Szosa Chełmińska 254/258, 87–100 Toruń wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń, innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000344871, NIP 9562264513, REGON 340689290, zwaną dalej „Sprzedającym”.

 

 

INFORMACJE OGÓLNE

Złożenie zamówienia w sklepie internetowym, działającym pod adresem https://www.sklep.dorotkowo.pl skutkuje zawarciem umowy sprzedaży zawartej między Sprzedającym a Klientem, czyli osobą posiadającą konto w sklepie internetowym, korzystającą z usług Sklepu i akceptującą niniejszy regulamin. 

 

ZASADY SPRZEDAŻY

1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internetowej. 

2. Klientem Sklepu może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, instytucja lub podmiot prowadzący działalność gospodarczą.

3. Złożenie zamówienia polega na wskazaniu przez Klienta towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu, a następnie sprecyzowaniu sposobu dostawy i formy płatności. 

4. Po złożeniu zamówienia, na adres e-mail podany przez Klienta podczas procesu rejestracji, wysyłane jest automatyczne powiadomienie o otrzymaniu zamówienia.

5. Zamówione przez Klienta towary, Sklep wysyła w ciągu 2–3 dni roboczych od momentu otrzymania zapłaty za zamówiony towar. Rzeczywisty czas dostawy zależny jest od działania spedytora wyszczególnionego w wybranym sposobie dostawy. 

6. Klient nie może anulować zamówienia, które już zostało wysłane. 

7. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura będąca zarazem specyfikacją zamówienia. 

8. Ceny wszystkich towarów dostępnych w sklepie podane są zgodnie z wybraną walutą – w złotych polskich. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Klienta. 

9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów, znajdujących się w ofercie i wprowadzania nowych towarów do oferty oraz przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych. 

10. Towary zamówione w Sklepie są dostarczane pod adres wskazany przez Klienta w zamówieniu. 

11. W przypadku zwrotu przesyłki (po nieodebraniu jej pod wskazanym przez klienta adresem) ponowne wysłanie zamówionego towaru będzie możliwe po wcześniejszym wniesieniu opłaty przelewem za zwrócony towar. 

12. Koszt dostawy doliczany jest do wartości zamówienia.

13. Koszt dostawy określany na podstawie aktualnego cennika wybranej firmy, realizującej przesyłkę, po uwzględnieniu wagi zamówionych towarów, sposobu płatności oraz rodzaju przesyłki. 

 

DOSTAWY W POLSCE

1.  Towary w kraju przesyłane są przesyłkami pocztowymi.

2.  Przesyłki dostarczane są zgodnie z regulaminem spedytora. 

3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie przesyłki spowodowane przez Pocztę Polską.

 

ZWROT TOWARU

1. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" klient może zrezygnować z towaru kupionego w Sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Powyższa klauzula dotyczy wyłącznie klientów będących osobami fizycznymi.

2. Zwracany towar Klient przesyła na własny koszt przesyłką pocztową na adres: Dorotkowo, ul. Szosa Chełmińska 254/258, 87–100 Toruń.

3. Warunkiem uznania zwrotu za zasadny jest zwrot kompletnej przesyłki, brak śladów jakiegokolwiek użytkowania lub innego wykorzystania towarów.

4. Zwracany towar należy odsyłać razem z otrzymanym wraz z nim fakturą, przesyłką z widocznym opisem "ZWROT". 

5. Sprzedający zwraca wyłącznie wartość towarów, znajdujących się w przesyłce. Poniesione przez Klienta koszty dostawy i odesłania przesyłki nie podlegają zwrotowi. 

6. Pieniądze zwracane są Klientowi w ciągu 5 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta lub przekazem pocztowym pod adres wskazanym w zamówieniu. 

7. Sprzedający nie przyjmuje zwrotów odesłanych za pobraniem. 

 

REKLAMACJE

1.  Wszystkie towary dostępne w Sklepie objęte są gwarancją producenta i podlegają wymianie, jeśli posiadają wady fabryczne. 

2.  Reklamowany towar Klient przesyła na własny koszt przesyłką pocztową na adres: Dorotkowo, ul. Szosa Chełmińska 254/258, 87–100 Toruń.

3.  Reklamowany towar należy odesłać wraz z razem z otrzymaną z nim fakturą i adnotacją "Reklamacja" oraz opisem przyczyn reklamacji. 

4.  Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w ciągu 21 dni roboczych od momentu ich wpłynięcia. 

5.  W przypadku wady fabrycznej towar jest wymieniany na pełnowartościowy. Jeśli nie jest to możliwe (np. z powodu przypadku wyczerpania stanów magazynowych) Klient może otrzymać inny towar (w tej samej cenie co towar reklamowany), zwrot należności za reklamowany towar lub wybrać inny towar z oferty Sklepu o równoważnej cenie jak towar reklamowany.

6.  W przypadku uznania reklamacji za zasadną pieniądze zwracane są Klientowi w ciągu 5 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta. Sprzedający nie dokonuje zwrotu gotówki za pośrednictwem Poczty Polskiej.

7.  Sprzedający nie przyjmuje przesyłek reklamacyjnych odsyłanych za pobraniem. 

8.  Koszty przesyłki poniesione przez Klienta przy składaniu zamówienia i związane z odesłaniem reklamowanego towaru Sprzedajacy zwraca natychmiast po otrzymaniu przesyłki i pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji. 

9.  W przypadku reklamacji towaru uszkodzonego mechanicznie podczas przesyłki warunkiem uznania tej reklamacji jest:

a) przy widocznym uszkodzeniu opakowania przesyłki: dołączenie do odesłanej przesyłki protokołu sporządzonego przy jej przyjmowaniu i potwierdzonego przez pracownika poczty lub urząd pocztowy (towar należy odesłać wraz z uszkodzonym opakowaniem)

b) przy uszkodzeniu niewidocznym w momencie odbioru przesyłki: oświadczenie klienta o stwierdzeniu uszkodzeń (wystarczy odesłać wyłącznie reklamowany towar). 

 

 

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA DANYCH

1.  Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sprzedającego i ich wykorzystywanie wyłącznie do realizacji złożonych zamówień oraz w celach marketingowych, tj. informowania o nowościach, rozszerzeniu oferty sprzedaży bądź promocjach cenowych. Sprzedający zapewnia Klientowi możliwość wglądu do jego danych osobowych oraz prawo ich aktualizowania.

2. Sprzedający gwarantuje Klientowi ochronę danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO), więcej zob.:

https://www.sklep.dorotkowo.pl/content/6-RODO.

 

3. Założenie konta w sklepie jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją Klauzuli RODO dostępnej pod adresem:

https://www.sklep.dorotkowo.pl/content/6-RODO

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.  Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie zamówienia z przyczyn: 

a) technicznych (wadliwe działanie sieci) 

b) logistycznych (niezrealizowanie zamówienia lub nieterminowe dostarczenie przesyłki przez pocztę),

c) wyczerpania zapasów towaru.

2.  Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za zamówienia dokonywane przez osoby trzecie wykorzystujące konto (adres e-mail oraz hasło) Klienta bez jego wiedzy. 

3.  Podstawą jakichkolwiek roszczeń stron, wynikających z przepisów prawa, jest faktura wystawiona przez Sprzedającego i dostarczona Klientowi wraz z zamówionym towarem. 

4.  W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie:

– obowiązujące przepisy Kodeksu Cywilnego 

– ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271)

– ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883).

 

5. Złożenie zamówienia w Sklepie lub Założenie konta w Sklepie jest równoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacją.